Photo
Họ và tên Ngô Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quang
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Quang
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 5895 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Quang
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 103 (xem chi tiết)